Vår integritetspolicy
enligt GDPR

 

 

Integritetspolicy

Axelsson Trafikskolor AB

För oss på Axelsson Trafikskolor AB är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt sätt och vi värnar om en hög skyddsnivå för våra kunders personliga integritet. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU förordning för dataskydd som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Därför vill vi göra dig uppmärksam på hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av data.

Axelsson Trafikskolors mål är att skapa en så god upplevelse som möjligt för våra kunder. Därför har vi tagit fram en integritetspolicy/personuppgiftsavtal som utförligt beskriver hur vi sparar och använder din personliga information. Vi samlar in detta för att kunna ge dig den hjälp du behöver med bokningar och tjänster som vi erbjuder samt för att vår kommunikation och kundservice till dig ska bli så effektiv som möjligt.

Som kund vill vi att du signerar att du läst detta när du skrivs in i vårt register. Detta kan ske via Webbplatsen eller över disk på respektive kontor.

 

Personuppgifter

Axelsson Trafikskolor AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Axelsson Trafikskolors målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Axelsson Trafikskolor samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen eller vid receptionsdisken i samband med köp, inskrivning eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter användes och behandlas av Axelsson Trafikskolor i enlighet med nedan angiven information.

Axelsson Trafikskolor AB, 556174-3765 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi lagt in på Webbplatsen i syfte att administrera dina köp, inskrivning och tjänster och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som Axelsson Trafikskolor behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, telefonnummer., köp-, betal- och bokningshistorik. Det är endast de för ändamålet nödvändiga personuppgifterna vi kommer ta in.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick från oss per post, sms och e-post, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta utskick mot dig som kund. All konversation med dig som kund som sker via mail eller sms kommer att vara enbart mellan oss och inte tredje part samt raderas efter avslutad konversation.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av myndigheter och samarbetspartners i ovan nämnda syften, t ex Trafikverket vid bokning av prov eller Transportstyrelsen vid påanmälan av utbildning, detta i enlighet med gällande lagar och regler.Axelsson Trafikskolor iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen. Någon annan spridning av dina uppgifter förkommer inte. Mail och sms kommer inte att vidarebefordras.

Vi kommer inte att spara eller ta in sådana personuppgifter som inte har med vår uttalade verksamhet att göra så som t ex etnicitet, hälsouppgifter, politisk åsikt, sexuell läggning mm 

Genom att godkänna policyn på Webbplatsen eller vid receptionsdisken i samband med köp, inskrivning eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter användes som nämnt ovan av Axelsson Trafikskolor.

Om hela eller delar av Axelsson Trafikskolor verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vårt branschförbund är web ansvarig leverantör av den tjänsten och har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. De har också en policy för denna hantering. Vidare har de vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Axelsson Trafikskolor sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig själv eller av oss när du är färdig med din tjänst du nyttjat. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte avregistrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Axelsson Trafikskolor eller dess samarbetsparters åtaganden gentemot lagstadgade krav om sparande av uppgifter från t ex Skatteverket och Bolagsverket.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på vår Webbplats. Den kan alltså inte skickas per e-post. Du kommer få svar inom 30 dgr.

Axelsson Trafikskolor vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Axelsson Trafikskolor förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn, telefonnummer eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Axelsson Trafikskolor korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till kontoret du är inskriven på. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy/Personuppgiftsavtalgäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Axelsson Trafikskolor inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy/Personuppgiftsavtal

Axelsson Trafikskolor förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy/Personuppgiftsavtalnär som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy/Personuppgiftsavtalkommer att publiceras på Webbplatsen.

Axelsson Trafikskolor AB, 556174-3765 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Köping 2018-05-25

Skriv ut E-post